Comprehensive Skill Building for Working with Highly Resistant Patients

Includes 56 skills for working with highly resistant patients

Audio course: $197, includes a pdf file of the manuscript so you can read it, study it, and practice it with colleagues.


Also offered in Swedish

Omfattande färdighetsövningar för att jobba med patienter med högt motstånd

Also offered in Danish

Færdighedsøvelser til at arbejde med klienter med høj grad af modstand og affektisolation

More information

Færdighedsøvelser til at arbejde med klienter med høj grad af modstand og affektisolation

Har du klienter, hvor du oplever, at processen går i stå? Måske bliver klienterne passive og hjælpeløse. Måske bliver klienterne trodsige. Måske oplever du, at når du spørger til klientens følelser, så svarer klienten ”Jeg har ingen følelser” eller ”Jeg ved ikke, hvordan jeg skal føle”. Og når det sker, så har du måske lagt mærke til, at du så er mere aktiv og over-arbejder, mens klienten er mere passiv og under-arbejder.

Hvis du kan nikke genkendende til noget af ovenstående, så er disse færdighedsøvelser lige noget for dig!

Vi lærer som regel, hvordan vi skal få øje på, at klienter undviger deres følelser, men ofte lærer vi ikke, hvordan vi skal få øje på, at klienter undviger følelsesmæssig nærhed med terapeuten. Vi lærer ikke, hvordan vi skal få øje på gamle tilknytningsmønstre, som forhindrer, at klienten kan danne en terapeutisk alliance med terapeuten. Og det er netop dette, som disse færdighedsøvelser vil lære dig.

Øvelserne er udviklet gennem de seneste 10 år med flere hundrede terapeuter. Og via deres feedback er øvelserne løbende blevet justeret og forbedret. Igen og igen melder vores studerende tilbage, at de er blevet bedre i stand til at hjælpe klienter, som de tidligere ikke kunne hjælpe. Du kan sikkert forestille dig deres begejstring, når de opnår bedre resultater ved at have trænet med disse færdighedsøvelser.

Som noget helt nyt gør vi nu disse færdighedsøvelser offentligt tilgængelige på dansk. Tidligere er det kun nogle af øvelserne, som har været tilgængelige i flerårige uddannelsesforløb. Nu kan du gennem disse øvelser lære, hvordan du hurtigt kan identificere og adressere den type subtile forsvar, som klienter med høj grad af modstand benytter. Du vil lære, hvordan du kan hjælpe klienter med modstand til at se deres relationelle forsvar – den adfærd de har, som ødelægger deres relationer. Hvis du har prøvet at fokusere på og undersøge følelser hos en klient med modstand og ikke er kommet nogen vegne, så vil disse øvelser vise dig, hvordan du kan få øje på klienters relationelle adfærd sammen med dig i nuet. Og du vil lære hvordan du kan intervenere på en systematisk og trinvis måde, som opbygger klienters kapacitet til følelsesmæssig nærhed.

Sådan fungerer øvelserne

Træningen med færdighedsøvelserne fungerer som rollespil, hvor du vil have rollen som terapeut, som stiller mig foruddefinerede spørgsmål. Jeg vil fungere som din ”klient”, som svarer dig på en forsvarspræget måde. Din opgave vil så være at intervenere ift. disse forsvar. Herefter vil jeg give dig en anbefalet intervention samt undervise og hjælpe dig hen ad vejen ved at vise dig, hvordan du vurderer klientens styrker og svagheder, så du kan hjælpe klienten. Ved at veksle mellem undervisning og færdighedstræning vil jeg vise dig, hvordan du kan omsætte din viden til handling, så du opnår bedre resultater. Det er ligesom et audiokursus ift. sprogundervisning, og det sprog du vil lære her, er terapiens sprog.

Du vil få rig mulighed for træne og lære, hvordan du hurtigt kan genkende forsvar og intervenere effektivt i disse talrige eksempler på hvert forsvar. Du vil hurtigt forbedre dine færdigheder og lære let at håndtere problemer, der tidligere ville have forvirret dig.

Færdigheder du vil opnå

Via et indledende foredrag vil du opnå viden om teori og teknik i arbejdet med klienter med høj grad af modstand

Trin ét: At henlede klientens opmærksomhed på, hvordan han relaterer sig til dig

 • At indkredse problemet
 • At bruge den ubevidste terapeutiske alliance til forsvarsarbejde
 • At deaktivere projektion af vilje i den første session
 • At lave koblinger mellem nuværende relationer og relationen til terapeuten
 • At bruge en nuværende relation som afsæt til at spørge om relationen til terapeuten

Trin to: Identificering – at hjælpe klienten til at se sine relationelle forsvar

 • At adressere tegn på begyndende modstand
 • At håndtere når klienten modsætter sig identificering af modstand
 • At identificere modstanden for klienten
 • At være udholdende ift. at identificere klientens relationelle handlinger samt invitere til at mærke følelser

Trin tre: Klarificering – at hjælpe klienten til at se hans relationelle forsvars funktion samt hvad prisen er ved at benytte dem

 • At identificere de relationelle handlinger og klarificere modstandens pris og funktion
 • At identificere og klarificere prisen ved klientens relationelle handlinger – distancering
 • At identificere og klarificere prisen ved klientens relationelle handlinger – hjælpeløshed
 • At identificere og klarificere den passive overføringsmodstand

Trin fire: Udfordring af modstanden – at spørge klienten hvad han vil gøre

 • At håndtere udfordringsfasen med en hjælpeløs overføringsmodstand
 • At udfordre modstanden
 • At arbejde med processen fra identificering af relationelle handlinger til udfordring
 • At arbejde med identificering, klarificering og udfordring i fasen med at indkredse problemet

Trin fem: At øge konflikten mellem klientens modstand og hans ønske om at få det godt

 • At arbejde med processen fra udfordring til at øge konflikten mellem klientens modstand og hans ønske om at få det godt
 • At arbejde med processen fra identificering til udfordring til head-on collision
 • At arbejde med identificering, klarificering og udfordring af modstand
 • At arbejde med identificering, klarificering, udfordring af modstand og head-on collision med modstand
 • At deaktivere den omnipotente overføring: når klienten forventer, at du gør hele arbejdet
 • At deaktivere klientens identifikation med modstanden
 • At arbejde med den hjælpeløse overføringsmodstand – fra identificering af modstand til head-on collision
 • At være udholdende i processen med identificering, klarificering, udfordring og head-on collision
 • At deaktivere den passive/omnipotente overføring: når klienten venter på, at du skal ændre ham
 • At håndtere projektion af den ubevidste terapeutiske alliance: når klienten inviterer dig til at være talsmand for hans sunde længsler og behov, mens han selv opponerer mod dem
 • At identificere og deaktivere trodsighed
 • At håndtere processen med den passive overføringsmodstand
 • At foretage en kort head-on collision
 • At arbejde med karaktermodstand: klienten som modsætter sig fra første færd i terapien
 • At spejle modstanden
 • At håndtere identifikation med modstanden – at spejle den krystalliserede passive overføring
 • At håndtere identifikation med modstanden – at spejle den distancerede overføringsmodstand
 • At spejle modstanden for at udvikle konflikt indeni klienten
 • At spejle overjeget i overjegsmodstand
 • At spejle overjegsmodstand: når klienten idealiserer lidelse
 • At håndtere projektion af vilje
 • At blokere projektion og spejle benægtelse i hjælpeløse klienter med høj grad af modstand
 • At deaktivere den trodsige overføringsmodstand
 • At lave head-on collision med karaktermodstand
 • At deaktivere projektion af vilje ved høj grad af modstand
 • At håndtere forsvar hos kriminelle med høj grad af modstand: når kriminelle inviterer dig til at samarbejde med deres forsvar.

Please note: These products have many hours of audio content. You will be sent several files to download – we appreciate your patience with the downloading.


Listen to a sample:

Overview

Do you have patients where you get stuck? Maybe they become passive and helpless. Or they become oppositional. Or you find yourself trying to explore feelings and the patient says, “I don’t have feelings.” Or, “I don’t know how to feel.” In response, you find yourself overworking and the patient is underworking. These skill-building exercises are for you.
We are often taught to see the ways patients avoid feelings, but we aren’t usually taught to recognize how patients avoid emotional closeness in therapy. We aren’t taught how to recognize old attachment patterns that prevent us from forming a therapeutic alliance. That’s what these studies will do.
We’ve developed these studies over the past ten years with hundreds of therapists. And we’ve refined them in response to their feedback. As a result, our students keep telling us that they are able to help patients they weren’t able to help before. You can imagine their excitement when practicing skills leads to increased effectiveness.
For the first time, we’re making these skill-building audio studies public. Previously, only some of these studies were available through multi-year training programs. Now, this audio course will teach you how to quickly identify and address subtle defenses used by highly resistant patients. You will learn how to help resistant patients see their relational defenses, the behaviors they use that defeat their relationships. If you have tried to explore feelings with resistant patients and got nowhere, these studies will show you how to recognize patients’ relational behaviors with you in the here and now. And you will learn how to intervene systematically in a stepwise fashion that builds the patient’s capacity for emotional closeness.

How It Works

In this practice-oriented course, you are the therapist asking me scripted questions. And I am your “patient”, responding with excessive defenses. You will intervene. Then I will give you a recommended answer and teach and supervise you along the way, showing you how to assess the patient’s strengths and weaknesses, so you can help the patient. Through the alternation of teaching and skill building, I’ll show you how to put your knowledge into effective practice. This is like an audio language course, except you’re learning a new language of therapy.
As we explore numerous examples of each defense, you’ll have ample practice time to learn how to recognize defenses immediately and intervene effectively. You’ll rapidly improve your skills and learn to handle problems easily that would have stumped you in the past.

Skills You’ll Acquire

Audio Lecture: Theory and technique of working with highly resistant patients

Step one: draw the patient’s attention to the way he is relating to you

 • Making links to the task—pivots to the problem
 • Using the unconscious therapeutic alliance for defense work
 • Deactivating projection of will in the first session
 • Making links from current relationships to the therapy relationship
 • Using the current relationship to ask about the therapy relationship

Step Two: Identification—help the patient see his relational defenses

 • Addressing signs of emerging resistance
 • When the patient objects to resistance Identification
 • Identifying the resistance to the patient
 • Endurance in identifying the patient’s relational behaviors and inviting feelings

Step Three: Clarification—help the patient see the price and function of his relational defenses

 • Identifying the relational behaviors, and clarifying the price and function of the resistance
 • Identifying and clarifying the price of the patient’s relational behaviors—Detachment
 • Identifying and clarifying the price of the patient’s relational behaviors: helplessness
 • Identifying and clarifying the passive transference resistance

Step Four: Challenging the Resistance—asking the patient what he wants to do

 • The Phase of challenge with a helpless transference resistance
 • Challenging the resistance
 • Identifying relational behaviors moving to challenge
 • Resistance identification, clarification, and challenge in the phase of asking for a problem

Step Five: Heightening conflict between the patient’s Resistance and his wish to become well

 • From challenge to heightening the conflict between the patient’s resistance and his wish to become well
 • From identification to challenge to head-on collision
 • Resistance identification, clarification, and challenge
 • Resistance identification, clarification, challenge, and head on collision
 • Deactivating the omnipotent transference: when the patient expects you to do all the work
 • Deactivating the patient’s identification with the resistance
 • The helpless transference resistance, from resistance identification to head-on collision
 • Identification, clarification, challenge, and head-on collision: endurance process exercise
 • Resistance Process Study: deactivating the passive/omnipotent transference: when the patient waits for you to change him
 • Projection of the unconscious therapeutic alliance: when the patient invites you to be the spokesperson for his healthy longings, while he argues with them
 • Identify and deactivate defiance
 • Passive transference resistance process exercise
 • Short range head-on collision
 • Character resistance: the patient who resists from the initial moments of therapy
 • Mirroring the resistance
 • Identification with the resistance—mirroring the crystallized passive resistance
 • Identification with the resistance: Mirroring the detached transference resistance
 • Mirroring the resistance to develop conflict within the patient
 • Mirroring the superego in the superego resistance
 • Mirroring the superego resistance: when the patient idealizes suffering
 • Projection of will
 • Blocking projection and mirroring denial in the highly resistant helpless patient
 • Deactivating a defiant transference resistance
 • Head on collisions to a character resistance
 • Deactivating projection of will in high resistance
 • Defenses with highly resistant criminals: when criminals invite you to collude with their defenses